Zpět

Historie města

Menu

Město nechal založit a zakládací listinu Poličky stvrdil český král Přemysl Otakar II. svou pečetí 27. září roku 1265, aby posílil královskou moc v tomto nejvzdálenějším cípu východních Čech. Lokátorem Poličky byl Konrád z Limberka. Prosperitu nově založeného města zajišťovala obchodní stezka, spojující střed Čech s hlavními moravskými centry, která procházela Poličkou a nedaleko za ní, u hradu Svojanova, překračovala zemskou hranici. Svou velikostí, oválem o rozměrech cca 400 x 300 m, se Polička řadila ke středně velkým městům.

Radnice

Již ve 2. polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice. Původní dřevěné či hrázděné domy kolem čtvercového náměstí byly postupně přestavovány na kamenné. Také původní dřevěná palisáda s valem byla postupně nahrazována kamennými hradbami. Impuls k budování mohutného kamenného opevnění města, určeného k ochraně před vpády cizích vojsk, dala návštěva českého krále Karla IV., který považoval místo na pomezí Čech a Moravy za strategický bod svého království. Proto se již v druhé polovině 14. stol. započalo se stavbou hradeb, které byly zpevněny 19 baštami a dodnes obepínají celé historické jádro města v délce 1220 m. Hlavní hradba má šířku 2,5 m, její jádro je z litého opukového zdiva a oba líce pak z tvrdého kamene. Původní výška hradeb včetně ochozu byla 10 metrů. Do města se vstupovalo čtyřmi branami. Věnným městem je Polička od roku 1307 (formálně až do roku 1918, obdobně jako ostatní města).

Městské hradební opevnění

Tehdejší význam Poličky v českém království dokládaly různé výsady a privilegia stvrzená panovníkem (mj. k nim patřilo právo mílové, várečné, hrdelní). Na počátku husitských válek stála Polička, jakožto věnné město, na straně královny, později se podobně jako Chrudim a Vysoké Mýto přidala k Pražskému městskému svazu. Na podzim roku 1421 však byla dobyta a vypleněna jednou částí uherského vojska Zikmunda Lucemburského. Svou věrnost osvědčila později i králi Jiřímu z Poděbrad. Tehdy posílilo město svůj obranný systém vyhloubením druhého příkopu a stavbou čtyř, dnes již zbořených, barbakanů na ochranu bran.

Letecký pohled na město Polička

V roce 1547 postihla město nová pohroma. Za účast na odboji českých měst proti králi Ferdinandovi I. byl Poličce zkonfiskován veškerý feudální majetek, pozastavena všechna privilegia a uložena pokuta 1000 kop grošů. V letech 1572 – 76 byl na okraji města postaven hřbitovní kostel sv. Michala, vnějškem sice gotický, uvnitř však již čistě renesanční, který přečkal všechny pohromy, které město v budoucích letech postihly. Současně s kostelem byla postavena také hranolová zvonice.

Počátkem 17. stol. (r. 1613) zasáhl Poličku velký požár, který v souvislosti s potrestáním za odboj proti Habsburkům (1618 -1620) a útrapami následné třicetileté války způsobil, že se město téměř vylidnilo.

Zlatým věkem poličského měšťanstva bývá nazýváno 18. století, kdy Polička patřila mezi nejvýstavnější česká města. V tomto období byl vytvořen morový sloup na náměstí (1727 – 31), vysoký 22 m, jako dík za uchránění města před morem roku 1713. Podle mínění znalců nemá sloup v Čechách sobě rovného. Sochy zdobící sloup vytesal Jiří Pacák, který je také autorem soch na městských kašnách. Tehdy byla postavena také barokní radnice, pravděpodobně podle návrhu F. M. Kaňky, na místě zbořené původní gotické (1739 – 44).

Kostel sv. Jakuba

Jednou z největších dominant města je kostel sv. Jakuba vystavěný v novogotickém stylu v letech 1853 – 65 po obrovském požáru v r. 1845, který zničil kostel původní. Při stavbě kostela byla proto v jeho věži vybudována světnička pro „strážce proti ohni“. Právě v ní se v roce 1890 narodil později světově proslulý hudební skladatel Bohuslav Martinů. Bohuslav Martinů v Poličce vyrůstal a také se do ní ze svých zahraničních pobytů vracel, posléze i s ženou Charlottou. Nejslavnější rodák, světoběžník a posléze exulant, se domů "navrátil" až 20 let po smrti a jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově sv. Michaela. V Poličce je pohřbena i jeho žena Charlotte.

c.k. učitelský ústav

Počátkem 20. století byl v Poličce otevřen c. k. učitelský ústav (budova dnešního gymnázia) a uvedena do provozu sokolovna. V roce 1928 byly dokončeny školy T. G. Masaryka na nábřeží Synského rybníka a v r. 1929 nové divadlo – Tylův dům. V roce 1990 byla Polička vyhlášena městskou památkovou zónou a ve stejném roce zde byla u příležitosti 100. výročí narození B. Martinů za účasti československého prezidenta Václava Havla odhalena socha B. Martinů. Další z významných událostí moderní historie bylo setkání české a německé mládeže v září roku 1996. Do Poličky tehdy opět zavítal prezident ČR Václav Havel spolu s německým prezidentem Romanem Herzogem.

Od r. 1990 opět Polička vlastní nedaleký raně gotický hrad Svojanov, kdysi romantické sídlo české královny Kunhuty a rytíře Záviše z Falkenštejna.